Op der Assemblée générale goufe folgend Theme virgedroen:

– Mot du chef de groupe (Mme Heinricy)
– Aktivitéitsbericht: Opgrond vun der unhalender Corona Pandemie konnt den EHTK sech dëst Joer net sou vill engagéiere wéi gewinnt. Formatioune fir déi nei Memberen, d’Weiderbildungen an een Event, de Charity Run, goufen erwäänt. (Loïc F)
– Rapport de Caisse: D’Dépensen an d’Recettë vum Joer 2020-2021 (Jana S)
– Décharge vum Comité:
*Gewielt goufen als:
**Chef de groupe adjointe: Jana S
**Tresorière: Alena D
**Responsable du plan de permanence: Lise T
– Des Weideren trëtt d’Mme Myriam Gessner, Chef de groupe adjointe, fir 2 Joer eng Weltrees un. An deem Kader huet Team als Merci en Abschidskado zesummegestallt, dorënner eng Weltkaart fir déi bereesten Destinatioune festzehalen. Mir wënschen hier vill Freed an alles Guddes fir hier Aventure. De M. Ternes C féiert dëse Poste weiderhin aus.
– D’Secouristen, déi hier Première elo ofgeschloss hunn, kruten en Certificat fir déi Zäit déi se am EHTK aktiv waren. Hinnen och alles Guddes op hirem weidere Wee gewënscht.

Als kréinenden Ofschloss huet Team gegrillt.