Éischt Hëllef Coursen am Kolléisch
First Aid courses at the Athénée de Luxembourg

Instructor: M. Theo Wooning

Lëtzebuergesch Versioun:

(English Version below)

Hei ass déi komplett Lëscht mat den nächsten Éischt Hëllef Coursen déi am Athénée de Luxembourg vun der Croix-Rouge proposéiert ginn.

D’Course si jeeweils vun 8h05 – 11h50. 16h dauert eng ganz Formatioun, wou d’Präsenz obligatoresch ass. Soss kritt ee keen Diplom.

D’Aschreiwunge mussen exklusiv am Sekretariat vum Athénée de Luxembourg gemaach ginn. Dës Course sinn opgrond vun der aktueller Situatioun op maximal 12 Persoune beschränkt. Dës Persoune musse Schüler am Athénée de Luxembourg sinn.

Cours 1 op Lëtzebuergesch: fir Schüler vu 6e – 1ère
3. Oktober 2020: 08h05 – 11h50
17. Oktober 2020: 08h05 – 11h50
24. Oktober 2020: 08h05 – 11h50
21. November 2020: 08h05 – 11h50

Präis: Gratis

Cours 2 op Lëtzebuergesch: fir Schüler vun alle Klassen
28. November 2020: 08h05 – 11h50
12. Dezember 2020: 08h05 – 11h50
30. Januar 2021: 08h05 – 11h50
6. Februar 2021: 08h05 – 11h50

Präis: Gratis

Op cours.cgdis.lu si Coursen an aanere Locations verfügbar.

English Version:

Here is the complete list of the next first aid courses offered at the Athénée de Luxembourg by the Croix-Rouge.

The courses are each from 8.05am to 11.50am.  An entire first aid formation takes 16h where attendance is mandatory. Otherwise you will not receive a diploma.

Enrollment is only possible in the secretariat of the Athénée de Luxembourg. Due to the current situation, a course is limited to 12 participants who must be student of the Athénée de Luxembourg.

Course 1 in Luxembourgish: for students from 6e – 1ère
3rd october 2020: 08h05 – 11h50
17th october 2020: 08h05 – 11h50
24th october 2020: 08h05 – 11h50
21st november 2020: 08h05 – 11h50

Pricing: Free

Course 2 in Luxembourgish : for students from 7e – 1ère
28th november 2020: 08h05 – 11h50
12th december 2020: 08h05 – 11h50
30th january 2021: 08h05 – 11h50
6th february 2021: 08h05 – 11h50

Pricing: Free

cours.cgdis.lu offers courses at other locations.