Éischt Hëllef Coursen am Kolléisch
First Aid courses at the Athénée de Luxembourg

Instructor: M. Theo Wooning

Lëtzebuergesch Versioun:

(English Version below)

Hei ass déi komplett Lëscht mat den nächsten Éischt Hëllef Coursen déi am Athénée de Luxembourg vum CGDIS proposéiert ginn.

D’Course si jeeweils vun 8h00 – 12h00. 16h dauert eng ganz Formatioun, wou d’Präsenz obligatoresch ass. Soss kritt ee keen Diplom.

D’Aschreiwunge mussen exklusiv iwwer cours.cgdis.lu gemaach ginn. Dann ënner “Termine-Anmeldung” dee Cours wielen, bei deem als “Ort” Athénée de Luxembourg steet.
Duerno muss dir e “Benutzerkonto” erstellen an är perséinlech Daten ausfëllen, fir iech unzemelden.

Aktuell sinn am Athénée de Luxembourg keng Course verfügbar!

Op cours.cgdis.lu si Coursen an aanere Locations verfügbar.

English Version:

Here is the complete list of the next first aid courses offered at the Athénée de Luxembourg by CGDIS.

The courses are each from 8am to 12pm.  An entire first aid formation takes 16h where attendance is mandatory. Otherwise you will not receive a diploma.

Enrollment is only possible on cours.cgdis.lu. There, you have to select Athénée de Luxembourg as location (“Ort”) under “Termine-Anmeldung”. To be able to register for a course, create an account (“Benutzerkonto”) and fill in your personal data.

Currently there are no courses available at the Athénée de Luxembourg!

cours.cgdis.lu offers courses at other locations.