Éischt Hëllef Coursen am Kolléisch
First Aid courses at the Athénée de Luxembourg

Instructor: M. Theo Wooning

Lëtzebuergesch Versioun:

(English Version below)

Hei ass déi komplett Lëscht mat den nächsten Éischt Hëllef Coursen déi am Athénée de Luxembourg vum CGDIS proposéiert ginn.

D’Course si jeeweils vun 8h00 – 12h00. 16h dauert eng ganz Formatioun, wou d’Präsenz obligatoresch ass. Soss kritt ee keen Diplom.

D’Aschreiwunge mussen exklusiv iwwer cours.cgdis.lu gemaach ginn. Dann ënner “Termine-Anmeldung” dee Cours wielen, bei deem als “Ort” Athénée de Luxembourg steet.
Duerno muss dir e “Benutzerkonto” erstellen an är perséinlech Daten ausfëllen, fir iech unzemelden.

Cours op Lëtzebuergesch fir d’Schüler vu 6ième bis 1ière aus dem Athénée de Luxembourg:

 • Samschdeg, den 28. September 2019
 • Samschdeg, den 5. Oktober 2019
 • Samschdeg, den 19. Oktober 2019
 • Samschdeg, den 9. November 2019
 • D’Aschreiwunge fir dëse Cours si vu Freides, den 20. 09.2019 16:00 ëffentlech op cours.cgdis.lu

D’Aschreiwunge fir dëse Cours sinn eriwwer!

Cours op Lëtzebuergesch fir d’Schüler vu 7ième an anere Klassen aus dem Athénée de Luxembourg:

 • Samschdeg, den 23. November 2019
 • Samschdeg, den 7. Dezember 2019
 • Samschdeg, den 14. Dezember 2019
 • Samschdeg, den 21. Dezember 2019
 • D’Aschreiwunge fir dëse Cours si vu Méindes, de 04. 11.2019 16:00 ëffentlech op cours.cgdis.lu

D’Aschreiwunge fir dëse Cours sinn eriwwer!

Cours op Englesch fir Schüler aus dem Athénée de Luxembourg an Externer:

 • Samschdeg, den 18. Januar 2020
 • Samschdeg, den 1. Februar 2020
 • Samschdeg, den 15. Februar 2020
 • Samschdeg, den 7. Mäerz 2020
 • D’Aschreiwunge fir dëse Cours si vu Freides, den 13.12.2019 16:00 ëffentlech op cours.cgdis.lu

 

English Version:

Here is the complete list of the next first aid courses offered at the Athénée de Luxembourg by CGDIS.

The courses are each from 8am to 12pm.  An entire first aid formation takes 16h where attendance is mandatory. Otherwise you will not receive a diploma.

Enrollment is only possible on cours.cgdis.lu. There, you have to select Athénée de Luxembourg as location (“Ort”) under “Termine-Anmeldung”. To be able to register for a course, create an account (“Benutzerkonto”) and fill in your personal data.

Course in Luxembourgish for students from 6th grade to 1st grade from the Athénée de Luxembourg:

  • Saturday, September 28th, 2019
  • Saturday, October 5th, 2019
  • Saturday, October 19th, 2019
  • Saturday, November 9th, 2019
  • Enrolment for this course is possible from Friday, September 20th, 2019 4PM on cours.cgdis.lu

Enrollment no longer possible for this course!

Course in Luxembourgish for students of 7th grade and other classes from the Athénée de Luxembourg:

 • Saturday, November 23rd, 2019
 • Saturday, December 7th, 2019
 • Saturday, December 14th, 2019
 • Saturday, December 21st, 2019
 • Enrollment for this course is possible from Monday, November 4th, 2019 4PM on cours.cgdis.lu

Enrollment no longer possible for this course!

English course for students from the Athénée de Luxembourg and external:

 • Saturday, January 18th, 2020
 • Saturday, February 1st, 2020
 • Saturday, February 15th, 2020
 • Saturday, March 7th, 2020
 • Enrollment for this course is possible from Friday, December 13th, 2019 4PM on cours.cgdis.lu